Успешен лов и отдих сред природата!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ИСКЪР
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Арамлиец“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ПОЛИТИКА НА ТП „ДЛС ИСКЪР“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВ
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЛС ИСКЪР“
Декларация към Критерий 1.8
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ” ДЛС Искър
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДЛС ИСКЪР
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС Искър“ през 2022 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДЛС ИСКЪР“
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Искър
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДЛС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДЛС Искър през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Искър
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 3
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 2
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 1
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Анализ на извършеният мониторинг през 2020г.
Резюме на ГСП на ТП "ДЛС Искар"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС Искар“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Искар
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Искар
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДЛС ИСКЪР“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Искар
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Искър“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесинапрез 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДЛС Искар срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности