Успешен лов и отдих сред природата!

Горска сертификация

СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Искър
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДЛС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДЛС Искър през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Искър
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 3
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 2
Информация за планирано ползване по подотдели и местности 2021г - 1
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Анализ на извършеният мониторинг през 2020г.
Резюме на ГСП на ТП "ДЛС Искар"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС Искар“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Искар
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Искар
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДЛС ИСКЪР“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Искар
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Искър“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесинапрез 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДЛС Искар срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности