Успешен лов и отдих сред природата!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 20234.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ИСКЪР
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Искър за 2017г.