Успешен лов и отдих сред природата!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

                                      

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС Искър“

Държавно ловно стопанство „Искър“ е основано през 1969 г. Заема хълмиста седловина, която свързва Лозенска планина с Ихтиманска Средна гора.

Релефът е предимно нископланински и хълмист.

Надморската височина е в границите от 770 до 1150 метра.

Носи името на язовир „Искър“ (най-големия в България), с който граничи на запад и югозапад, като границата е 16-километрова брегова ивица.

Стопанството се намира на 25 км от гр. Самоков и на 75 км от столицата София. 

Общата площ на държавните горски територии е 3996 ха.

Лесистостта на стопанството е 85%.

Основните дървесни видове са бял бор, зимен дъб, цер, бук, черен бор, габър и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 12 545 куб.м.

От създаването си до сега в ТП „ДЛС Искър“ е водена интензивна и целенасочена ловностопанска дейност, за което говорят достигнатите дивечови запаси, тяхното състояние и изградените биотехнически съоръжения.

Територията на стопанството се обитава от благороден елен (550 бр.), елен лопатар (850 бр.), дива свиня (200 бр.), муфлон (20 бр.), сърна (100 бр.). Около 100 броя животни от посочените видове се улавят за разселване в други държавни ловни райони.

От хищниците се срещат вълк, чакал, лисица, белка, дива котка, видра, златка и язовец.

Ловностопанските райони на ТП „ДЛС Искър” с ловища са: „Яловарника“ (1336 ха), „Св. Илия“ (1156 ха), „Гущерско дере“ (1117 ха) и „Соват бунар“ (1291 ха).

Голяма част от площта на стопанството е заградена, като в нея попадат и две по-малки огради – бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Ловното стопанство е с дългогодишни традиции в организирания ловен туризъм.

В резултат на направената селекция и ефективната охрана през последните години са отстреляни следните трофеи:

  • Благороден елен – 217,27 точки по CIC;
  • Елен лопатар – 205,54 точки по CIC;
  • Дива свиня – 127,32 точки по CIC;
  • Вълк – 43 точки по CIC. 

Стопанството разполага с ловен дом „Авала“ и ловна хижа „Искър“ с капацитет 8 двойни стаи с минибар и самостоятелен санитарен възел.

Освен за ловен туризъм в района има възможности за риболов, фотосафари, езда на манеж, а извън района на стопанството – конен туризъм по маршрут.

Специално за ездата се отглеждат чистокръвни коне от породата източнобългарски кон.

В района могат да се посетят и три културни обекта – манастирът „Св. св. апостоли Петър и Павел“, който е паметник на културата от национално значение, Шишмановският манастир „Успение Богородично“ и манастирът „Св. пророк Илия“.

Адрес: гр. Самоков 2000, Софийска област

тел.: 0885 838 221

i_ranch@abv.bg

https://dls-iskar.uzdp.bg

Виж още